NG_logo
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ
(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार)
© EHRP, DLPIU Rasuwa
Contact:- 540084,540079 Website: dlpiurasuwa.gov.np Facebook: fb.com/ehrprasuwa

10 वटा विवरण


S.No.लाभग्राहीको नामसम्झौता नंकिस्ताना.प्र.नंने.स/गैससबैंकको नामखाता नंगाउँपालिकाको नामगा.पा वडा नं
1Lakapa Sherpa/Dawa Pasang SherpaG-29-1-2-0-0013GONICFCNaukunda6
2Cheawan Mendho Tamang/Chowang Mendo TamangG-29-1-2-0-00214345/192GONICFCNaukunda6
3Dawa Singi Ghising/Nurpu Wangdi GhisingG-29-1-2-0-003123756/1839GONICFCNaukunda6
4Singi Thing/Ding SinghniG-29-1-2-1-00112160GONICFCNaukunda6
5Yo Singi Negi/Yo Chiring NegiG-29-1-3-1-0012GONICFCNaukunda6
6Kaji Ghising/Fuwa Lamo GhisingG-29-1-3-1-0023233016-382GONICFCNaukunda6
7Bhone Poudel/Narayan Dutta PoudelG-29-1-1-0-001-1GONICFCKalika5
8Kami sarki Titung/Kami Sarki TitungG-29-1-5-0-001-1GONICFCNaukunda5
9Tek Bahadur Tamang/Tek Bahadur TamangG-29-1-6-0-00124737/1057GONICFCKalika4
10Til Kumari PoudelG-29-1-6-0-00231862/552GONICFCKalika4