NG_logo
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ
(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार)
© EHRP, DLPIU Rasuwa
Contact:- 540084,540079 Website: dlpiurasuwa.gov.np Facebook: fb.com/ehrprasuwa

10 वटा विवरण


S.No.लाभग्राहीको नामसम्झौता नंकिस्ताना.प्र.नंने.स/गैससबैंकको नामखाता नंगाउँपालिकाको नामगा.पा वडा नं
1Ana Prasde Lamichhne29-1-1-1-13612/38GONICFC00917100033176000001Kalika5
2Ratna Prasad Lamichhane29-1-1-1-232975/67GONICFC00917100033177000001Kalika5
3Jagan Nath Lamichhane29-1-1-1-331058/2347GONICFC00917100033178000001Kalika5
4Rama Dave Dongol29-1-1-1-43233016/30GONICFC00917100033179000001Kalika5
5Medan Datta Devkota29-1-1-1-53947/5213GONICFC00917100033180000001Kalika5
6Tuyanath Lamchhane29-1-1-1-63602/61GONICFC00917100033181000001Kalika5
7Khila Parsade Lamichhane29-1-1-1-734124GONICFC00917100033182000001Kalika5
8Bishanu Prasad Lamichhane29-1-1-1-83503/921GONICFC00917100033183000001Kalika5
9Naya Nath Lamichhane29-1-1-1-9366/72GONICFC00917100033184000001Kalika5
10Top Prasad Lamichhane29-1-1-1-103660/71GONICFC00917100033185000001Kalika5