NG_logo
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ
(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार)
© EHRP, DLPIU Rasuwa
NG_logo
निजि आवस पुनर्निर्माणको अपडेट
मितिः27 June 2019
सि.नं.जिल्लासर्वेक्षणबाट पहिचान भएका कुल लाभग्राही संख्या गुनासो फर्छ्यौट पछि थप भएका लाभाग्राही संख्याजम्मा लाभग्राही संख्या (3+4)अनुदान सम्झौता सम्पन्न कुल घरधुरीःप्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने संख्यादोस्रो किस्ता भूक्तानीको निबेदन दिने लाभग्राही संख्या दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्याःतेस्रो किस्ता भूक्तानीको निबेदन दिने लाभग्राही संख्या तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्यागुनासो दर्ता संख्यागुनासो फर्छ्यौट संख्यागुनासो फर्छ्यौट प्रतिशतमा(%)प्रबलिकरण लाभग्राही संख्या
कुल घरधुरी संख्याप्रतिशत (%)नेपाल सरकारI/NGOजम्मा (8+9)प्रतिशत (%)नेपाल सरकारI/NGOजम्मा (8+9)प्रतिशत (%)नेपाल सरकारI/NGOजम्मा (18+19)प्रतिशत (%)लाभग्राही संख्याअनुदान सम्झौता सम्पन्न संख्याप्रतिशत (%)प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या प्रतिशत (%)दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्याप्रतिशत (%)
१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१
रसुवा 11236 1278 12514 11770 94 10668 1084 11752 94 FROM MoUD DLPIU 10011 1066 11077 89 FROM MoUD DLPIU 8985 1041 10026 80 1398 1302 93 222 105 47 104 99 0 0